Privacybeleid

 

Ron Maandag grafisch ontwerp, gevestigd aan Dierenriem 19 7071TJ Ulft, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

ronmaandag.nl

Dierenriem 19, 7071TJ Ulft

0638891683

 

Ron Maandag is de Functionaris Gegevensbescherming van Ron Maandag grafisch ontwerp. Hij is te bereiken via ron@ronmaandag.nl

 

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Ron Maandag grafisch ontwerp verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van zijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Gegevens over jouw activiteiten op de website
  • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Er kan echter niet gecontroleerd worden of een bezoeker ouder dan 16 is. Ouders wordt dan ook aangeraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat door Ron Maandag grafisch ontwerp zonder die toestemming persoonlijke gegevens verzameld zijn over een minderjarige, neem dan contact op via ron@ronmaandag.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt

Ron Maandag grafisch ontwerp verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van betalingen
  • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen of diensten te kunnen leveren

 

Hoe lang persoonsgegevens bewaard worden

Ron Maandag grafisch ontwerp bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn die gehanteerd wordt is tot 2 jaar na beëindiging van de overeenkomst of zakelijke relatie. Deze termijn wordt gehanteerd omdat er na deze termijn vanuit gegaan kan worden dat een overeenkomst of zakelijke relatie geen vervolg krijgt.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Ron Maandag grafisch ontwerp verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden

Ron Maandag grafisch ontwerp gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ron Maandag grafisch ontwerp en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Ron Maandag grafisch ontwerp over jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ron@ronmaandag.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, dient een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek meegestuurd te worden. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Er wordt zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek gereageerd. Ron Maandag grafisch ontwerp wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe persoonsgegevens worden beveiligd

Ron Maandag grafisch ontwerp neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ron@ronmaandag.nl